Wystawione długi na:

27,342,909.99 PLN

Ilość wierzytelności:

708

PREMIUM

Aktualnie brak promowanych wierzytelności.

Wystaw, sprzedaj, odzyskaj

Skutecznie i zgodnie z prawem.

więcej o Giełdzie

Niniejszy regulamin jest podstawą korzystania z usług serwisu internetowego Krajowa Giełda Długów. Określa on w szczególności zasady obowiązywania Regulaminu, sposób rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usług KGD, relacje między podmiotami obecnymi w Serwisie i ich odpowiedzialność za podejmowane działania.

Serwis KGD zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez publikowanie informacji o możliwości sprzedaży wierzytelności i podejmowanie działań windykacyjnych. Umożliwia to kojarzenie przyszłych kontrahentów, celem sprzedaży wierzytelności, nie obierając dłużnikowi możliwości spłaty zobowiązania po jego publikacji w Serwisie.

Słownik pojęć:

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami oraz ewentualnymi zmianami. Forma publikacji Regulaminu w Serwisie umożliwia jego zapisywanie oraz tworzenie kopii, czyniąc zadość art. 384 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Krajowagieldadlugow.pl (dalej Serwis) - platforma elektroniczna służąca zamieszczaniu ogłoszeń o możliwości sprzedaży wierzytelności zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu.

Przedsiębiorca – w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Rejestracja – procedura rozpoczęcia korzystania z serwisu, zmierzająca do utworzenia Konta Użytkownika.

Użytkownik Serwisu (Użytkownik) – Przedsiębiorca (względnie osoba fizyczna, której wierzytelność wynika z obrotu gospodarczego), który prawidłowo dokona Rejestracji w Serwisie, oraz osoba fizyczna upoważniona przez Użytkownika do korzystania z Serwisu w jego imieniu i na jego rzecz.

Partner – Użytkownik Konta dla firm windykacyjnych, który zawarł pisemną umowę o współpracy z KGD. Partner związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczącymi Użytkownika, oraz umową uwzględniającą charakterystykę współpracy.

Konto Użytkownika (Konto) - profil Użytkownika w Serwisie oraz związane z nim uprawnienia w zakresie korzystania z usług KGD, uzależnione od rodzaju Konta i zawartej umowy.

Wystawca – Użytkownik Serwisu, będący Wierzycielem lub inny podmiot uprawniony na podstawie umowy lub pełnomocnictwa do dysponowania Wierzytelnością w imieniu Wierzyciela (w tym Partner), który zamieścił informację o Wierzytelności w Serwisie. Do wystawienia informacji o Wierzytelności konieczne jest utworzenie Konta, w związku z czym postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się także do Wystawcy.

Wierzyciel – podmiot któremu przysługuje Wierzytelność.

Wierzytelność – istniejąca, pochodząca z legalnego źródła i wymagalna należność pieniężna przysługująca Użytkownikowi Serwisu, której dotyczy zlecenie zamieszczenia informacji o możliwości sprzedaży na KGD. Udokumentowana w szczególności: rachunkiem wystawionym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych; fakturą VAT wystawioną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług; prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego opatrzonym klauzulą wykonalności; prawomocną ugodą zawartą przed sądem powszechnym opatrzoną klauzulą wykonalności.

Dłużnik – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba fizyczna, której zobowiązanie powstało w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest zobowiązana względem Wierzyciela, którego Wierzytelność widnieje w Serwisie.

Operator Serwisu (dalej KGD) – Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi (90-043), przy ul. Targowej 35, zarejestrowaną pod nr 0000398104 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Usługa – usługa świadczona przez KGD na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Cennik – tabela opłat naliczanych z tytułu korzystania z Usług.

Agent Rozliczeniowy – podmiot będący agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Treści – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video itp., w szczególności będące utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowią one przedmiot praw własności intelektualnej KGD i podlegają ochronie przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Reklamacja – reklamacja wniesiona przez Użytkownika do Administratora Serwisu, dotycząca nienależytego świadczenia z Usług za pośrednictwem Serwisu lub nieprawidłowego naliczenia opłat z tego tytułu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem odpowiedzialnym za zarządzanie Serwisem jest Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi (90-043), przy ul. Targowej 35, zarejestrowaną pod nr 0000398104 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Administratorem danych osobowych Wierzycieli jest Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi (90-043), przy ul. Targowej 35, zarejestrowaną pod nr 0000398104 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Administratorem danych osobowych DłużnikówWierzyciele. Operator Serwisu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Dłużników, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO.

§1
Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin KGD stanowi regulamin, zgodnie ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. KGD może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie. O takiej zmianie KGD zawiadamia Użytkowników Serwisu wysyłając wiadomość na adres email podany podczas Rejestracji. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkownika Serwisu z upływem 21 dni od wysłania powiadomienia. Brak zablokowania Konta z Serwisu, bądź wypowiedzenia umowy w tym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem skutecznej Rejestracji i oznacza wyrażenie zgody na bycie związanym postanowieniami Regulaminu w pełnym zakresie. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia rejestrującemu się Użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 4. Cennik stanowi załącznik Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Cennika.
 5. Zmiany nie mające wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników, okresowe promocje i rabaty nie są uważane za zmianę Regulaminu.
 6. Użytkownik może nawiązać z KGD rozmowy, celem zawarcia umowy o korzystanie z serwisu na zasadach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
 7. Postanowienia indywidualnej umowy z Użytkownikiem i umowy z Partnerem mogą modyfikować prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu. Mają wtedy one pierwszeństwo stosowania.

§2
Dostęp do Serwisu

 1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy Internetu.
 2. KGD ogranicza dostępność do części treści i możliwość korzystania z Usług Serwisu dla Użytkowników (po skutecznej Rejestracji) oraz Partnerów (po zawarciu umowy z KGD).
 3. KGD wyróżnia trzy typy Konta:
  • Konto dla firm – umożliwia pełne korzystanie z Serwisu. Do jego utworzenia konieczne jest podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
  • Konto dla firm windykacyjnych – umożliwia pełne korzystanie z Serwisu. Po jego utworzeniu konieczne jest zawarcie pisemnej umowy o współpracy z KGD. Umożliwia publikowanie informacji o wierzytelnościach dla firm działających na podstawie umowy lub pełnomocnictwa do dysponowania Wierzytelnością w imieniu Wierzyciela.
  • Konto prywatne - umożliwia przeglądanie Serwisu, obserwowanie Wierzytelności oraz zadawanie pytań innym Użytkownikom. Wystawanie Wierzytelności jest możliwe tylko, jeśli wynikają one z obrotu gospodarczego.

§3
Rejestracja - Założenie nowego Konta

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu oznacza wiążącą akceptację Regulaminu.
 2. Rejestracja w Serwisie jak i korzystanie z Serwisu KGD jest bezpłatne z zastrzeżeniem czynności i Usług wymienionych w Cenniku.
 3. Rejestracja Użytkowników przeprowadzana jest on-line, poprzez skorzystanie z opcji „Zaloguj”, dostępnej w części ogólnej Serwisu, a następnie wybór właściwego Konta Użytkownika.
 4. Rejestracji Użytkownik dokonuje osobiście, a w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej Rejestracji może dokonać tylko osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu lub upoważniona do tego celu.
 5. Do właściwego zakończenia Rejestracji konieczne jest: prawidłowe wypełnienie lub zatwierdzenie przez Użytkownika wszystkich obligatoryjnych pól formularza, potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulaminu, aktywacja Konta za pomocą linku przesłanego Użytkownikowi. Po ukończeniu procedury Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usług, chyba że przy danym Koncie wymagane jest zawarcie dodatkowej umowy.
 6. Do właściwego zakończenia Rejestracji konieczne jest: prawidłowe wypełnienie lub zatwierdzenie przez Użytkownika wszystkich obligatoryjnych pól formularza, potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Regulaminu, aktywacja Konta za pomocą linku przesłanego Użytkownikowi. Po ukończeniu procedury Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Usług, chyba że przy danym Koncie wymagane jest zawarcie dodatkowej umowy.
 7. Pomyślne przeprowadzenie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z Serwisu pomiędzy KGD a Użytkownikiem Serwisu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika, Wierzyciel zobowiązany jest zweryfikować prawdziwość i aktualność tych danych.
 9. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika, który jest osobą fizyczną , Wierzyciel zobowiązany jest zawrzeć z Administratorem KGD umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Dłużnika.
 10. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez KGD faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur VAT, w formacie PDF, w myśl art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.
 11. W przypadku utraty lub zapomnienia Hasła uzyskanego w toku Rejestracji Użytkownik powinien skorzystać z funkcji odzyskania Hasła lub skontaktować się z Administratorem Serwisu na adres email wskazany w zakładce „Kontakt”.

§4
Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszyscy Użytkownicy jak i Administrator Serwisu zobowiązani są do korzystania Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i w dobrej wierze. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, to jest sposób nieuciążliwy zarówno dla KGD jak i innych Użytkowników z poszanowaniem ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem praw wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Użytkownik w szczególności powinien zamieszczać w Serwisie wyłącznie aktualne i zgodne ze stanem faktycznym informacje o Dłużniku oraz istniejących i udokumentowanych Wierzytelnościach, pochodzących z legalnego źródła
 4. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań polegających na:
  • rozpowszechnianiu w Serwisie lub za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • kilkukrotnej Rejestracji tego samego podmiotu;
  • umieszczaniu w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;
  • korzystaniu z Kont innych Użytkowników lub podejmowaniu prób logowania się do nich;
  • udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom;
  • przetwarzaniu danych uzyskanych za pośrednictwem Serwisu wbrew postanowieniom Regulaminu bądź prawu.
 5. KGD zastrzega możliwość samodzielnego usunięcia z Serwisu informacji o długu zamieszczonym przez Wystawcę, nie wcześniej niż po upływie 5 lat od jej publikacji.
 6. KGD zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika wraz z wstrzymaniem świadczenia Usług, możliwość usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści, jeśli korzystanie z Serwisu następuje z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego charakterem i przeznaczeniem bądź prawem;
  • Użytkownik podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • wystąpi opóźnienie w regulowaniu płatności na rzecz KGD przez Partnera.
 7. KGD ma prawo do przerw w dostępie do Serwisu z powodu niezbędnych działań technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu. Przerwy w miarę możliwości będą miały miejsce w godzinach nocnych i nie powinny trwać dłużej niż 24 godziny tygodniowo.
 8. KGD zastrzega prawo do zamieszczania w Serwisie KGD treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów oferowanych przez KGD lub podmioty trzecie.
 9. KGD zastrzega prawo do zamieszczania w Serwisie KGD treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów oferowanych przez KGD lub podmioty trzecie.
 10. KGD pozostaje wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, do wszelkich Treści, materiałów, informacji, baz danych oraz oprogramowania zawartego, wykorzystywanego lub udostępnianego w Serwisie.
 11. Każdy Użytkownik ma obowiązek informować Administratora Serwisu o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu Serwisu.

§5
Relacje prawne pomiędzy Użytkownikami Serwisu

 1. Informacje zawarte w Serwisie o możliwości sprzedaży wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Serwis ani Giełda Wierzytelności KGD nie są platformą, na której dochodzi do zawarcia umów sprzedaży wierzytelności, ani jakichkolwiek innych umów pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 3. KGD oświadcza, że:
  • nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu,
  • nie działa na rzecz żadnej ze stron takich umów,
  • nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania którejkolwiek ze stron takich umów,
  • nie jest gwarantem wykonania zobowiązań zaciąganych przez Użytkowników.
 4. W przypadku spłaty Wierzytelności przez dłużnika lub jej sprzedaży, Wierzyciel obowiązany jest niezwłocznie usunąć informację o Wierzytelności z Serwisu. Gdy Wierzyciel nie jest Wystawcą, obowiązany jest on niezwłocznie poinformować Wystawcę o spłacie lub sprzedaży Wierzytelności. Obowiązek usunięcia długu z Serwisu przechodzi wówczas na Wystawcę.
 5. Jeśli Dłużnik dokonał częściowej spłaty, Wierzyciel (lub Wystawca zgodnie z § 5 pkt 4) obowiązany jest do zmniejszenia kwoty Wierzytelności w Serwisie o wysokość spłaty.

§6
Lista świadczonych przez KGD Usług

 1. KGD świadczy w szczególności następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu:
  1. zamieszczanie informacji o możliwości sprzedaży Wierzytelności na Giełdzie Wierzytelności KGD wraz z możliwością późniejszej modyfikacji tych informacji jak i ich usunięcia.
  2. przeglądanie ogłoszeń o możliwości sprzedaży Wierzytelności, zadawanie pytań Użytkownikom, nawiązywanie kontaktu z potencjalnym nabywcą Wierzytelności,
  3. promowanie (wyróżnianie) Wierzytelności na stronie głównej KGD,
  4. podejmowanie działań windykacyjnych, poprzez wzywanie Dłużników wystawionych w Serwisie długów do zapłaty za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub innymi kanałami komunikacji zgodnie z listą Usług KGD przed i po jego publikacji,
  5. zapoznawanie się z udostępnionymi Treściami.
 2. Zamieszczenie informacji o możliwości sprzedaży Wierzytelności oznacza jej publikację na stronie www.krajowagieldadlugow.pl ogłoszenia o możliwości sprzedaży Wierzytelności oraz informacji o dłużniku, wskazanych przez Wystawcę, stosownie do art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych.
 3. Publikacja długu następuje bezzwłocznie, chyba że Wystawca skorzysta z Usługi „Poczekalnia”.

§7
Procedura zakończenia korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu, składając odpowiednie oświadczenie w Serwisie. Oświadczenie to można złożyć poprzez wysłanie stosownej dyspozycji do Administratora Serwisu (na adres email wskazany w zakładce „Kontakt“). Rezygnacja korzystania z Serwisu powoduje zablokowania Konta Użytkownika przez KGD oraz anonimizację wszelkich danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Sposób zakończenia korzystania z Serwisu przez Partnera określa umowa z nim zawarta. Rezygnacja z korzystania z Serwisu przez Partnera nie ma wpływu na obowiązek wywiązania się z zobowiązań finansowych wynikających z zawartej umowy. Dotyczy to również Użytkownika związanego indywidualną umową.
 3. Niewykorzystane środki wniesione w formie prepaid nie podlegają zwrotowi po zakończeniu korzystania z Serwisu.
 4. Jeśli w momencie zablokowania Konta Użytkownik miał wystawione w Serwisie długi, następuje ich automatyczne usunięcie. Czynność ta daje podstawę do naliczenia opłaty za usunięcie informacji z Serwisu zgodnie z Cennikiem.
 5. Jeśli Użytkownik w momencie zablokowania Konta nie posiada wystarczających środków uiszczonych w formie prepaid na pokrycie opłaty od automatycznego usunięcia długów, ich usunięcie nastąpi dopiero po doładowaniu Konta, zgodnie z § 8 pkt 7 Regulaminu.

§8
Opłaty

 1. Wysokość opłat za korzystania z Usług określa Cennik zamieszczony w Serwisie KGD, stanowiący integralną część Regulaminu.
 2. Opłaty z tytułu korzystania z Usług naliczane są z góry, a uiszczane są przez Użytkowników w walucie polskiej. Płatność za Usługi następuje w formie prepaid (przedpłaty).
 3. W celu doładowania Konta kwoty przedpłaconej Użytkownik:
  1. dokonuje płatności on-line - wówczas następuje przekierowanie Użytkownika ze strony internetowej Serwisu na stronę pośredniczącego Agenta Rozliczeniowego, który dokonuje rozliczenia transakcji
  2. wykonuje przelew na podany numer rachunku bankowego - po wybraniu tej opcji Użytkownik otrzymuje dane potrzebne do dokonania przelewu.
 4. KGD udostępnia Użytkownikowi zestawienie informacji o:
  • stanie niewykorzystanej kwoty przedpłaconej;
  • wykonanych transakcji i ich rozliczaniu;
  • dokonywanych płatnościach.
 5. Niewykorzystane środki nie tracą ważności z upływem okresu rozliczeniowego, lecz automatycznie przenoszone są do wykorzystania w następnym.
 6. KGD wystawia fakturę elektroniczną, za zgodą odbiorcy faktury wyrażoną zgodnie z § 3 pkt. 10 Regulaminu, w formacie PDF oraz udostępnia ją Użytkownikowi do pobrania na profilu Konta Użytkownika, w terminie do 7 dni od daty doładowania konta. KGD zawiadamia Użytkownika o wystawieniu faktury wiadomością email wysłaną na adres podany w toku rejestracji.
 7. Jeśli opłata za usunięcie informacji o Wierzytelności (długu) nie może być rozliczona ze środków uiszczonych w formie prepaid (przedpłaty) ze względu na ich brak, KGD poinformuje Użytkownika komunikatem o konieczności doładowania Konta. Usunięcie z Serwisu informacji o długu nastąpi dopiero po doładowaniu Konta o co najmniej wysokość opłaty od jego usunięcia, zgodnie z Cennikiem.
 8. Forma wystawiania faktur oraz sposób płatności za nie przez Partnerów KGD zostanie określony w zawartych z nimi umowach pisemnych.
 9. Indywidualne umowy z Użytkownikami mogą modyfikować sposób płatności za korzystanie z Usług KDG.

§9
Przetwarzanie danych i danych osobowych

9.1. Dane osobowe zarejestrowanego użytkownika.

 1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników jest Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi (90-043), przy ul. Targowej 35, zarejestrowaną pod nr 0000398104 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 727-25-65-205, REGON: 473059202, adres elektroniczny iod@obligo.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres iod@obligo.pl.
 2. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników przetwarzane są w następujących celach:
  • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) tj.: przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, składanie i rozpatrywanie reklamacji, rozliczenie podatków i innych świadczeń i obowiązków publicznoprawnych;
  • o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), tj. udokumentowanie realizacji transakcji, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni, tworzenie analiz i statystyk na potrzeby zewnętrzne, archiwizacja;
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym odbiorcom: partnerom (firmom) współpracującym z Administratorem, instytucjom, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, prawne, rachunkowe, pocztowe oraz użytkownikom korzystającym z portalu KGD.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, zarejestrowany użytkownik posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Żądanie zaprzestania przetwarzania powoduje zablokowanie Konta Użytkownika i utratę możliwości korzystania z Usług.
 5. Zablokowanie konta z jakiejkolwiek przyczyny wiąże się z anonimizacją i zaprzestaniem przetwarzania danych, za wyjątkiem tych, których dalsze przetwarzanie jest niezbędne w celach ewidencyjnych i dowodowych.
 6. Zarejestrowany użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas niezbędny do wykonania umowy oraz do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych związanych z zawartą umową.
 8. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.


9.2. Dane osobowe Dłużnika.

 1. Administratorem danych osobowych Dłużnika jest każdorazowo zarejestrowany Użytkownik, a nie Obligo S.A.
 2. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Dłużnika następuje w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom KGD poinformowania potencjalnych nabywców wierzytelności o elementach przedmiotowych i podmiotowych konkretnych wierzytelności.
 4. Przetwarzanie przez Obligo S.A. danych osobowych Dłużników będących osobami fizycznymi następuje każdorazowo w oparciu o zawartą między zarejestrowanym użytkownikiem a Obligo S.A. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator KGD nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Użytkowników ofert sprzedaży wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu z portalu.
 6. Z chwilą zamieszczenia informacji o sprzedaży wierzytelności, Wierzyciel powiadamia Dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych na KGD z pouczeniem o przysługujących mu prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz celu.
 7. Wierzyciel zamieszczający informację o sprzedaży wierzytelności na KGD, w przypadku gdy wierzytelność ta została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez Dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana (dokonano cesji wierzytelności) zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z KGD informacji o sprzedaży wierzytelności.
 8. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia Administratorowi Serwisu uzasadnionego żądania usunięcia informacji dotyczącej jego zadłużenia oraz prawo dostępu i poprawienia danych go dotyczących (w tym osobowych). Realizacja tego prawa następuje poprzez skorzystanie z opcji „Zgłoś usunięcie długu z KGD“. Wszelkie żądania muszą być szczegółowo sprecyzowane, a w przypadku żądania usunięcia informacji o długu powinny być ponadto uprawdopodobnione (np. skanem potwierdzenia przelewu na okoliczność nieistnienia długu itp.), pod rygorem pozostawienia żądania bez rozpoznania. Zgłoszenie musi zawierać dokładne określenie podmiotu wnoszącego, a w razie jego nieuwzględnienia, wiadomość o której mowa w § 9 pkt 9 b zostanie przesłana na adres email za pośrednictwem którego zgłoszenie zostało wniesione.
 9. 9. Treść żądania o którym mowa w § 9 pkt 8 jest niezwłocznie przekazywana Wierzycielowi, który ma 3 dni na:
  1. uwzględnienie żądania i dokonanie stosownych zmian poprzez edycję zamieszczonych danych bądź usunięcie długu z Serwisu bądź zlecenie tych czynności Wystawcy,
  2. uzasadnienie KGD bezzasadności żądania Dłużnika w emailu zwrotnym. Wierzyciel składa wówczas oświadczenie, że Wierzytelność istnieje, jest zgodna z wymogami Regulaminu serwisu KGD i ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść zamieszczonej informacji. Oświadczenie to zostanie przekazane przez KGD Dłużnikowi jako odpowiedź na żądanie usunięcia długu, niezwłocznie po jego otrzymaniu od Wierzyciela. Dalsze roszczenia dotyczące usunięcia długu z Serwisu, Dłużnik powinien kierować bezpośrednio do Wierzyciela.
 10. Brak reakcji o której mówi punkt poprzedzający w zakreślonym terminie daje KGD prawo do poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika lub samodzielnego usunięcia informacji o długu z Serwisu, jeśli Dłużnik w sposób wystarczający uprawdopodobni jego nieistnienie. Sytuacja taka jest naruszeniem obowiązku wynikającego z § 5 pkt 4 niniejszego Regulaminu i jest podstawą do naliczenia opłaty od usunięcia długu z Serwisu zgodnie z Cennikiem.

§10
Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu prowadzi stały nadzór nad jego funkcjonowaniem, lecz nie jest odpowiedzialny za utrudnienia techniczne związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 2. Do właściwego korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa oraz aktualny, regularnie sprawdzany adres email, które to Użytkownik musi zapewnić samodzielnie. Użytkownik ponosi wyłączoną odpowiedzialność za poprawność działania wyżej wymienionych.
 3. Uwzględniając informacyjno-usługowy charakter Serwisu, KGD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkowników powstałe przy korzystaniu z Serwisu w granicach prawnie dopuszczalnych. KGD nie odpowiada także za prawdziwość danych zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności dotyczących istnienia, jak i jakości publikowanych Wierzytelności.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie akcje podjęte w Serwisie przy użyciu jego loginu i hasła, w szczególności za:
  • sposób w jaki wykorzystuje Konto Użytkownika;
  • korzystanie z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwymi przepisami prawa;
  • prawdziwość, kompletność i rzetelność Treści przekazywanych KGD w związku ze świadczeniem Usług.
 5. Dłużnik zostaje zawiadomiony o upublicznieniu i wystawieniu jego długu w serwisie KGD wiadomością email bądź SMS na adres / numer wskazany przez Użytkownika Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość dostarczonych danych dotyczących Dłużnika, uwzględniając konsekwencje wynikające z § 9 pkt.9.1. ust 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Za wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych Dłużnika w związku z zamieszczeniem nieprawdziwych danych dotyczących samego Dłużnika, bądź jego długu, odpowiedzialność ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Hasła w tajemnicy i do ochrony go przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Działania podejmowane przy użyciu loginu i hasła uważa się za podjęte przez Użytkownika.
 8. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, może spowodować zablokowanie Konta użytkownika wraz z ze wstrzymaniem świadczenia Usług. Gdy naruszenie stanowi czyn zabroniony wg przepisów prawa karnego, KGD zawiadomi właściwe organy ścigania o tym fakcie.

§11
Reklamacje

 1. Reklamacja wymaga formy elektronicznej i musi zostać przesłana na adres email wskazany na w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego, nazwę Użytkownika w Serwisie (login) oraz dokładne określenie problemu. Reklamacje Dłużników składane są przez skorzystanie z opcji „zgłoś usunięcie długu z KGD“.
 2. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności:
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi przez KGD,
  • nieprawidłowe doładowanie konta o kwotę przedpłaconą,
  • nieprawidłowe rozliczenie Usługi,
  • nieprawidłowe przetwarzanie danych (za nieprawidłowe przetwarzanie danych uważa się przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).
 3. KGD rozpatruje prawidłowo wniesioną Reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli Reklamacja wymaga uzupełnienia, Administrator wzywa Użytkownika do przesłania niezbędnych informacji. Termin rozpatrzenia biegnie wtedy od uzupełniania Reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzenia Reklamacji KGD informuje Użytkownika pocztą elektroniczną na adres podany podczas Rejestracji.
 5. W przypadku uznania Reklamacji dotyczącej zaksięgowania środków, rozliczenia wpłat, KGD wystawia fakturę korygującą. Ewentualny zwrot środków następuje w formie doładowania na Koncie Użytkownika w Serwisie (zwiększenia wartości środków dostępnych do wykorzystania) w terminie do 3 dni od zawiadomienia o uznaniu Reklamacji.
 6. W przypadku odmowy uwzględnienia Reklamacji, ponowną Reklamację w tej samej sprawie KGD pozostawia bez rozpoznania.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej KGD.
 2. Ilekroć w Regulaminie użyto słowa pisanego wielką literą, ma ono znaczenie nadane mu w Słowniczku Pojęć.
 3. Podstawową formą kontaktu, korespondencji i doręczeń pomiędzy Użytkownikami a KGD jest forma elektroniczna. Przy konieczności doręczenia pocztowego, przesyłka zostanie wysłana na adres Użytkownika podany w toku Rejestracji.
 4. KGD oraz Użytkownik będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem lub korzystaniem z Usług za pośrednictwem Serwisu lub stosowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory nie rozwiązane na drodze polubownej zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby KGD.
 6. Gdyby którekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostały uznane za nieważne na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu administracji, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

Natychmiastowa publikacja długu wraz z powiadomieniem Dłużnika

Bezpłatne wystawienie długu wraz z wysyłką powiadomienia do Dłużnika

więcej

Wyślij ostrzeżenie i daj 7 dni Dłużnikowi

Usługa poczekalni – szansa na odzyskanie pieniędzy bez upubliczniania długu

więcej

Wyróżnij swoją ofertę

Wybierz jedną z dwóch metod promowania długu

więcej

Umieszczaj długi automatycznie

Zintegruj swój system informatyczny dla szybkiej obsługi Giełdy

więcej