Wystawione długi na:

27,342,909.99 PLN

Ilość wierzytelności:

708

PREMIUM

Aktualnie brak promowanych wierzytelności.

Wystaw, sprzedaj, odzyskaj

Skutecznie i zgodnie z prawem.

więcej o Giełdzie

Załóż nowe konto zupełnie bezpłatnie. Dzięki temu możesz przeglądać, obserwować, zadawać pytania i kontaktować się z Wystawcami długów. Możesz również wystawiać długi na sprzedaż i korzystać z usług dodatkowych, które znacznie zwiększają szansę na odzyskanie wierzytelności.

 

Rejestracja Nowego Użytkownika

minimum cztery znaki
co najmniej jedna litera i cyfra, minimum 6 znaków
bez myślników i spacji
Nazwa firmy, będącej wystawcą wierzytelności na Giełdzie
bez myślników i spacji
Wpisz kod, jeśli posiadasz
Zakładane konto będzie aktywne, po odebraniu emaila weryfikacyjnego, który zostanie wysłany na podany powyżej adres email.
   Anuluj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 marca 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1 -88, RODO), zwanym dalej ,,RODO”, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników portalu KGD jest Obligo S.A. z siedzibą w Łodzi (90-043), przy ul. Targowej 35, zarejestrowaną pod nr 0000398104 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 727-25-65-205, REGON: 473059202


Inspektor ochrony danych osobowych


Inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo – adres e-mail iod@kancelaria.obligo.pl


Rodzaj przetwarzania danych i sposób ich pozyskania


Pozyskane dane osobowe tj. imię, nazwisko, adresy (zamieszkania, korespondencyjny), dane kontaktowe (telefon, mail) numery identyfikacyjne (PESEL, NIP, REGON), informacje o zobowiązaniach (kwota zaległości, termin płatności, kwota przedawniona) będą przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej przez Administratora z zarejestrowanym Użytkownikiem, jako dane kontaktowe oraz dane konieczne do wykonania umowy.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj.:
  • przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów
  • składanie i rozpatrywanie reklamacji
  • rozliczenia podatków i innych świadczeń i obowiązków publicznoprawnych
 3. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
  • udokumentowanie realizacji transakcji,
  • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
  • marketing bezpośredni,
  • tworzenie analiz i statystyk na potrzeby zewnętrzne, archiwizacja
 4. Dane osobowe (imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe) będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych, newslettera drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Odbiorcy danych osobowych


Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: partnerom (firmom) współpracującym z Administratorem, instytucjom, którym Administrator jest zobowiązany przekazywać dane zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, prawne, rachunkowe, pocztowe oraz użytkownikom korzystającym z portalu KGD.


Okres przechowywania danych


Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych związanych z zawartą umową. Dane objęte udzieloną zgodą będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej


Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do podlegania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.


Uprawnienia osób, których dane dotyczą


Prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres e-mail Administratora.


Skarga do organu nadzoru


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Natychmiastowa publikacja długu wraz z powiadomieniem Dłużnika

Bezpłatne wystawienie długu wraz z wysyłką powiadomienia do Dłużnika

więcej

Wyślij ostrzeżenie i daj 7 dni Dłużnikowi

Usługa poczekalni – szansa na odzyskanie pieniędzy bez upubliczniania długu

więcej

Wyróżnij swoją ofertę

Wybierz jedną z dwóch metod promowania długu

więcej

Umieszczaj długi automatycznie

Zintegruj swój system informatyczny dla szybkiej obsługi Giełdy

więcej